Volver

beCloud. Exemples i avantatges de tenir incorporat beHelp.

beCloud. Exemples i avantatges de tenir incorporat beHelp.
El passat divendres 16 de Gener es va celebrar una nova sessió formativa en petit format per distribuïdors. Aquest divendres, es va centrar en:
 • beCloud: exemples de serveis que es poden oferir i casos pràctics
 • beHelp: Cobertures per millorar la cartera de clients.
 • beBusiness: casos que serveixen com exemple.
Durant la jornada formativa el conjunt de assistents va plantejar alguns dubtes que traslladem a continuación, donat que son situacions reals i dubtes que es presenten a diari:

Puc disposar d’ escenaris / exemples beCloud?


 • Actualment beServices tot tipus de escenaris en solucions beCloud. Des de escriptoris individuals (Windows amb Office, etc) a entorns verticals (publicació de aplicacions tipus ERP o similars en aquest format. Cada escenari te les seves peculiaritats, i sols ens heu de plantejar un entorn a fi de que nosaltres us proporcionem un plantejament beCloud que al client li suposi estalvi de costos, millora de recursos i fiabilitat de continuïtat de negoci. Així mateix a l’ entorn privat del canal teniu exemples concrets cotitzats.
 
Es pot realitzar un pressupost des de beServices de les tasques a realitzar en una migració a beCloud?  
 • Cada configuració beCloud es diferent, o millor dit, es fa a mida. En la migració a beCloud hi ha diferents apartats. Uns son nivell de sistemes (configuració del nou entorn de treball, usuaris, connexions...) , altres a nivell de dades (arxius, BBDD, etc) i altres a nivell ERP. beServices farà sense cost tota la part de Sistemes. Valorarà la part de migració de dades, veient quina part depèn de beServices i quina no. La que no depengui de beServides es valorarà apart, o la valorarà la empresa que ho faci. En referència al ERP beServices col•laborarà estretament amb la empresa subministradora del ERP, però no assumirà cap tasca en referencia al programa, excepte la de les dades (SQL, etc) si es el cas. SEMPRE es fa una valoració del estat actual i de les accions a fer amb el distribuïdor, i aquí es on el distribuïdor sap les tasques que ha de realitzar ell, i si part de les seves funcions s’ han de facturar al client o no. beServices, la part que fa "de sèrie" per aprovisionar sistemes no aplica cap cost a aquest servei, tot i que es la part que requereix de mes hores de dedicació.
 • Els processos que son funció del distribuïdor (migrar dades d’ un Exchange, Passar dades del escriptori local al virtual, etc..), el primer cop que el distribuïdor ho hagi de fer, les realitzarà beServices conjuntament amb el distribuïdor, i servirà de formació tècnica. Si en una segona intervenció beServices ha de fer la feina, aquesta es valorarà. Lo correcte es que ja ho realitzi el distribuïdor. Si ho ha de realitzar beServices el distribuïdor tindrà sempre informació prèvia del cost del servei.
 
El cost d’ un servidor beCloud que tingui una aplicació comú per diversos clients finals, s’ ha d’ aplicar a cada client nou?  
 • Si un distribuïdor, desenvolupador de soft o revenedor de soft te una aplicació concreta (ERP, etc) que vol vendre en format "pagament per us" beCloud, i connexions Citrix, aquesta (la aplicació) s’ instal•la en un servidor beCloud que farà funcions de servidor d’ aplicacions. SI UNICAMENT es per connectar-se a aquesta aplicació (no te escriptoris Windows associats, etc) com si fos un programa en xarxa, I LA APLICACIÓ PERMET DISTINGIR el client final (ja sigui pel login, per que estigui en directoris diferents dels servidors, etc...) , únicament cal contractar un servidor. El cost es UNIC, per tant, quants mes usuaris hi hagi connectats mes baix es el cost per usuari que s’ ha de repercutir al client en concepte de servidor.
 • El cost de connexió (sessió citrix i recursos de sistema) si que es unitari per cada usuari/empresa que s’ hagi de connectar al servidor (usuaris recurrents).
 
Es interessant per la meva empresa passar clients actuals a beHelp ?  
 • El .servei beHelp es una forma directe de disposar d’ un servei d’ assistència experta a disposició del distribuïdor que farà les assistències que els clients del distribuïdor necessitin. Que vol dir això? Que el distribuïdor al estar dins de beServices ha adquirit un "staff" tècnic altament qualificat que pot donar servei d’ assistència als clients i així el distribuïdor disposar de mes temps per fer altres activitats (atendre mes clients, prospecció comercial, etc.)
 • Però la part mes "potent" de oferir beHelp a un client es la part automatitzada. La resolució anticipada i predictiva d’ incidències es un servei que cap servei tècnic pot oferir a un preu tan ajustat.
 • Valorar a quins clients escau millor el servei, es funció del distribuïdor. A la reunió es van exposar alguns exemples, però cada cas es diferent:
 1. Clients que actualment necessiten de atenció tècnica per telèfon o connectat remotament... per incidències "bàsiques" . Amb beHelp les incidències a atendre per part del distribuïdor seran molt poques.
 2. Clients que es vol millorar el servei actual (part automatitzada) i es vol diferenciar tipus de servei atesos per el distribuïdor i atesos per beServices: el client pot ser que pugui pagar el mateix però tenir un servei millor.
 3. Cients que es pot oferir augmentar la quota per donar un servei mes complert i ràpid....
 4.  ....
 
 Es pot tenir accés a la plataforma de beHelp?  
 • La resposta es "si". Però condicionada. beHelp es una plataforma complexa que requereix d’ una formació específica per controlar el panell de gestió. L’ objectiu es que, els distribuïdors que vagin tenint clients beHelp, aprenguin a usar el servei directament i es converteixin en gestors directes amb cert grau d’ implicació que això suposa.
 • El que si que te el distribuïdor des de el primer dia es accés al visualitzador de tickets que es fan, tant de forma automàtica, com oberts per client, amb la seva resolució. El portal beHelp que te el distribuïdor dona accés a aquesta info.
 
 Com es presenta i s’ organitza beHelp en empreses amb IT intern?  
 • beHelp, a una empresa "gran" s’ ofereix com una eina que li permetrà als informàtics interins tenir un control molt precís del com està tot el parc informàtic, i comptar amb suport qualificat extern en cas de necessitat. A nivell de processos beHelp es configura de la forma que ells ens diguin, decidint qui rebrà les notificacions d’ incidències i qui no. A la llarga (i no tant), beHelp es converteix en una solució per que les problemàtiques diàries (d’ usuari d’ ofimàtica) les processi beServices i ells es puguin centrar en la part "important" del seu entorn: servidors i aplicacions. Paral•lelament cada cop més, veuran en el servei tècnic qualificat de beServices el recolzament ideal per anar implementant solucions noves.
 
 En la quota beHelp està inclòs tot el que s’ explica a la publicitat?  
 • beHelp es un servei molt mes complert que altres alternatives de manteniment, i això es degut a la part automatitzada. De cara a oferir-ho a clients, el distribuïdor ha de tenir molt clar tot el que beServices inclou en el cost del servei. En aquesta quota mensual beServices inclou la llicència de la part autònoma (60 % incidències resoltes automàticament) i atenció a distancia per serveis tècnics de la central de beServices. Queda, dons, un 97% de les incidències cobertes per beServices. I a més, una auditoria complerta el primer mes de servei.
 • Amb aquests criteris (servei inclòs extern al distribuïdor i cobertures) el distribuïdor ha de valorar com presenta el servei beHelp al seu client. Pot ser un complement del servei actual, un servei a preu tancat amb intervencions "in situ" incloses. El que SI ha de quedar definit es "que es manteniment" i que "no es manteniment". A fets pràctics, si es pot solucionar sense anar (o un tècnic sense canviar res o deixaria funcionant) 97% de les vegades beServices ho deixarà funcionant. Si la incidència es sobre un dispositiu no cobert (router, etc) o requereix de canvi de peses, això ja no es considera manteniment.
 
Es pot tenir una auditoria "demo" d’ exemple?  
 • S’ ha de tenir en compte que SEMPRE es pot oferir a un client fer una auditoria (o estudi detallat de...) del seu sistema informàtic si es detecta que li pot encaixar un servei beServices o es vol demostrar com treballem. Es una eina molt potent que planteja al client dubtes reals sobre punts que ha de millorar dins la seva empresa, però el que es mes important: veurà si hi ha algun punt de risc actual i com cal actuar. Si tot ho te be, serà una radiografia real de la seva infraestructura, que no es poc.
 
Es poden fer events formatius a la nostra zona on beServices presenti algun servei o parli d’ algun tema concret a empresaris?  
 • Evidentment. Es part de la nostra aportació al canal i derivat de Preventa. Sols cal coordinar el temari i beServices aportarà personal format en el tema a presentar a els empresaris. Podran calarir aquells dubtes que tenen sobre noves tecnologies i veure que hi ha serveis que poden suposar un important canvi a millor dins la seva empresa. En reunions prèvies es coordina el tema a aportar per part de beServices, i donarem suport de propagació del event (sobre la vostre llista) tant amb telemàrqueting com per mail.

Suscríbete a nuestra newsletter

Seleccione todas las formas en que le gustaría recibir noticias de beServices:
Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

¡Contacta con nosotros!